top of page

希臘官方名稱為希臘共和國 (Hellenic Republic),位於歐洲東南部的跨大洲國家。2015年其人口約為1,090萬。雅典為希臘首都及最大城市,塞薩洛尼基為第二大城市。

希臘位於歐洲、亞洲和非洲的十字路口,戰略地位重要。其位於巴爾幹半島南端,西北鄰阿爾巴尼亞,北部鄰馬其頓共和國和保加利亞,東北鄰土耳其。希臘分為九個地區:馬其頓、中希臘、伯羅奔尼撒、色薩利、伊庇魯斯、愛琴海諸島(包括十二群島及基克拉澤斯)、色雷斯、克裏特和伊奧尼亞群島。愛琴海位於希臘本土東側,愛奧尼亞海位於西側,克裏特海和地中海位於南側。希臘海岸線長達13,676公裏(8,498英裏),為地中海盆地國家中最長,世界第11長。希臘擁有大量島嶼,其中227個島嶼有人居住。其百分之八十區域為山地,奧林波斯山為全境最高峰,海拔2,918公尺(9,573英尺)。

 

希臘為民主制國家,已開發國家及高收入經濟體,其生活質量較高,及人類發展指數為極高。希臘為聯合國創始國之一,為歐洲共同體(歐洲聯盟前身)第十個成員國,並自2001年以來為歐元區成員國。其亦為諸多國際組織的成員國,包括歐洲委員會、北大西洋公約組織、經濟合作與發展組織、世界貿易組織、歐洲安全與合作組織及法語圈國際組織。希臘的獨特文化地位、旅遊業、船運業及戰略地位使其被歸為一中等強國。其為巴爾幹地區最大規模經濟體,並為這一區域重要的投資者之一。

 

希臘2011年人口為10,816,286 人。大多數希臘人(98%)信奉國教東正教。東正教會受國家保護,並有自治權,但受位於君士坦丁堡的基督教元老院的精神指導。除此之外,還有1.3%的人口信奉伊斯蘭教,而伊斯蘭教也是唯一受官方承認的除東正教之外的宗教。

 

希臘實行九年義務教育制,公立中、小學免費,大學實行獎學金制。1837年,希臘開辦了第一所大學。現在全國有大學21所,其他高等院校70多所,在校學生30多萬。其中雅典大學和塞薩洛尼基大學規模最大,學生都在3萬以上。著名大學有雅典大學、塞薩洛尼基大學、克里特大學、帕特雷大學、雅典工學院等。

 

2013年4月9日,希臘議會批準了希臘投資移民促進法:願意投資希臘不動產的非歐盟公民,只有獲得25萬歐元以上的房產所有權,全家即可獲得5年居留許可,房產不出售,居留可繼續,直至獲得希臘護照,沒有年齡限制。

 

- 審理速度快捷

- 投資額低,只需25 萬歐元

- 無移民監

- 無商業背景、資金來源、學歷和語言要求

- 申根26國暢通無阻,自由停留

- 享受公立學校免費教育

- 希臘境外收入無需課稅

bottom of page